MiCoCo

Een nieuw beloningsbeleid

 

Klantvraag: Hoe begeleiden wij de ontwikkeling en acceptatie van ons nieuwe beloningsbeleid?


Het beloningsbeleid is voor veel organisaties een heikel punt, omdat het medewerkers direct raakt in hun portemonnee. Om die reden neemt de HR-afdeling al in een vroeg stadium het initiatief om verschillende geledingen te betrekken bij de ontwikkeling van dit beleid. MICoCo stapt in om dit traject te begeleiden, om weerstanden te overwinnen en om het draagvlak te vergroten. Dat lukt, mede omdat we stevig inzetten op eerlijkheid en transparantie.


Hoe en waarom 

Weerstand heeft vaak te maken met een gebrek aan kennis. Daarom starten we een communicatietraject om de achtergronden van dit beleid te verhelderen. We geven inzicht in de actuele wet- en regelgeving en lichten de consequenties voor het beloningsbeleid toe.
 

Stakeholders

Het uiteindelijke beloningsbeleid komt niet in een ivoren toren tot stand. De belangrijkste stakeholders en vertegenwoordigers van management, medewerkers en OR – worden nadrukkelijk hierbij betrokken en naar hun inbreng wordt aantoonbaar geluisterd.
 

Volgen en vertellen

Gedurende deze ontwikkelingsfase houden we alle andere medewerkers op de hoogte van de gevolgde aanpak en de gewenste richting. De hele organisatie ontvangt periodieke voortgangsrapportages die op een toegankelijke manier zijn samengesteld. Zo worden zij in iedere stap van de transitie meegenomen en krijgen zij de gelegenheid om te vertellen wat zij ervan vinden.  
 

In vertrouwen

Veel aandacht gaat uit naar de communicatie met de OR. Wij faciliteren de OR om de inbreng van medewerkers op te halen en hun ideeën en  bezwaren te horen. Er vinden informele sessies plaats, in de afwezigheid van management of HR, zodat medewerkers in vertrouwen hun mening kunnen geven. Die inbreng gebruikt de OR bij de vorming van het formele advies.

Training 

Alle managers worden opgeleid om de beoordelingscyclus in te richten conform het nieuwe beleid. Zij worden getraind in de performance management cycle.
 

Besluit 

Na de vaststelling van het beloningsbeleid communiceren we het besluit onder andere via themavideo’s. Deze geven het senior management handvatten om het beleid toe te lichten. In deze video’s lichten senior managers de onderdelen van het beleid toe en als zodanig staan zij zichtbaar achter het nieuwe beleid.

 

« Terug naar het overzicht