MiCoCo

Algemene Voorwaarden

1. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en andere rechtshandelingen met betrekking het verrichten van diensten tussen MICoCo en haar opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door MICoCo.
 

2. Tot standkoming van de opdracht

Door MICoCo uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst tussen MICoCo en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte danwel opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

De offerte resp. opdrachtbevestiging vermeldt de aard van de opdracht, de werkzaamheden die gedaan worden en/of de goederen die geleverd moeten worden, de overeengekomen duur, de honorering en eventuele verdere bijzonderheden.

Eventuele afwijkingen dienen schriftelijk tussen MICoCo en de opdrachtgever te worden vastgelegd.
 

3. Zorgplicht

MICoCo zal bij de uitvoering van opdrachten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij primair de belangen van de opdrachtgever naar beste vermogen behartigen. MICoCo zal zo mogelijk rekening houden met, tijdig verstrekte en verantwoorde, aanwijzingen van de opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht.
MICoCo verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
 

4. Inschakeling van derden

MICoCo is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. Alvorens over te gaan tot het inschakelen van derden zal MICoCo hierover met de opdrachtgever in overleg treden. De opdrachtgever dient zich in voorkomende gevallen zelf te vergewissen van de competentie van desbetreffende derde(n). MICoCo is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde(n). De kosten van derden zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.


5. Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden

MICoCo zal de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen uitvoeren. Eventuele reclames terzake de kwaliteit van de door MICoCo verrichte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering schriftelijk bij MICoCo te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
 

6. Prijzen/tarieven, facturering en betalingen

Alle overeengekomen prijzen of tarieven zijn vastgesteld in euro’s, exclusief omzetbelasting en reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Betaling dient te geschieden door bijschrijving op de bankrekening van MICoCo. Verschuldigde facturen zullen worden betaald binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum.
Indien betaling door opdrachtgever niet plaatsvindt binnen de gestelde termijn van 30 is opdrachtnemer de in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 

7. Reclames betreffende facturen

Reclames betreffende de door MICoCo in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur, schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij MICoCo, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd. Reclames geven geen recht op verrekening noch op opschorting van de betaling.

De aansprakelijkheid van MICoCo uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

MICoCo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 

8. Tussentijdse prijsverhoging ten gevolge van overheidsmaatregelen

Indien na het moment van aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst, belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege worden ingevoerd of verhoogd, zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onverminderd het hiervoor bepaalde, komen alle andere kosten die voor MICoCo uit de relatie met de opdrachtgever voortvloeien binnen de grenzen van de redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
 

9. Incassokosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering wegens (gedeeltelijke) niet of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever tenzij door uitspraak van de rechter anders is bepaald. De kosten die MICoCo in en buiten rechte moet maken indien zij wordt betrokken in procedures of geschillen tussen een opdrachtgever en een derde, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 

10. Gevolgen van verzuim

In geval de opdrachtgever ten opzichte van MICoCo in verzuim is, heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
 

11. Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever

Mocht MICoCo tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent, gezien de omvang van de verstrekte opdracht, onvoldoende kredietwaardigheid, dan heeft MICoCo het recht de opdracht terug te geven, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden tenzij de opdrachtgever zorg draagt voor vooruitbetaling dan wel adequate zekerheidstelling.

In geval zich tijdens de uitvoering van een opdracht naar het oordeel van MICoCo omstandigheden voordoen dan wel dreigen voor te doen als gevolg waarvan de continuïteit van de opdrachtgever in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld bij faillissement dan wel surseance van de opdrachtgever, curatele, onder bewindstelling of beslaglegging, behoudt MICoCo zich het recht voor de onderhavige opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte werkzaamheden.


12. Voortijdige beëindiging opdracht

Vanaf het moment dat de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever is ondertekend en door MICoCo retour is ontvangen, wordt bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht danwel tussentijds opzeggen van de opdracht een opzegtermijn van 1 maand aangehouden en de uren conform de overeenkomst in rekening gebracht. 
 

13. Overmacht

  1. MICoCo is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan haar verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, niet of niet tijdige levering door de door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
  2. Zodra de onder 1. genoemde omstandigheid zich voordoet zal MICoCo daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
  3. Indien nakoming door MICoCo tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt zich niet meer voordoet. Indien deze situatie zich langer dan 12 maanden blijft voordoen, treedt het in lid 4. bepaalde in werking.
  4. In geval van een blijvende overmacht situatie zal na ontvangst van de onder 2. bedoelde mededeling, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht te zijn ontbonden onder de verplichting van de opdrachtgever om aan MICoCo te vergoeden, het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.


14. Ziekte / arbeidsongeschiktheid

Indien MICoCo ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel door andere vormen van overmacht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal MICoCo naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen.
MICoCo is nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.
In geval van ziekte / arbeidsongeschiktheid zal MICoCo daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van MICoCo het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten af te nemen en te vergoeden.


15. Geen garanties met betrekking tot resultaten

Hoewel MICoCo de haar verstrekte opdrachten naar beste vermogen ten uitvoer brengt, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verstrekt zij geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.


16. Aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is MICoCo niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de verstrekte opdracht en de aansprakelijkheid is altijd beperkt tot een bedrag van het honorarium dat verband houdt met de betreffende opdracht.
MICoCo is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke en/of mondelinge gegevens.
 

17. Auteursrechtelijke bescherming

Het auteursrecht op de door MICoCo ontwikkelde en uitgegeven materialen voor een opdracht berust bij MICoCo tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MICoCo mag de opdrachtgever gegevens uit enig materiaal publiceren en/of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit enig materiaal te verwijderen of te wijzigen.
 

18. Bevoegde rechter

Op alle verhoudingen tussen MICoCo en haar opdrachtgevers zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.

Alle geschillen tussen MICoCo en haar opdrachtgevers die vallen onder de werking van deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd met uitsluiting aan de rechtbank Midden-Nederland.
 

19. Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van MICoCo en eenieder die voor de maatschap werkzaam (zal) zijn.